Bouw je eigen Suriname vakantie: Onze ervaring, jouw route,jouw tempo

Disclaimer/voorwaarden

Reis - en boekingsvoorwaarden voor boekingen gemaakt tot 1 augustus 2020

Als bezoeker van Travelsuriname.nl stemt u uitdrukkelijk in met onderstaande Algemene Gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid en onze content disclaimer.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Outsourcing: Travelsuriname is een reis-management onderneming en bemiddelt tussen reizigers en betrouwbare partners op het gebied van tours, accommodaties, excursies en attracties; onze partners hebben wij uitgezocht op grond van hun prestaties op de diverse locaties om zo de beste vakantie-ervaring mogelijk te maken.

Programma wijzigingen: De tour, logies of excursie die u heeft gekozen is, mogelijk, voor een deel in afgelegen gebieden. Suriname wordt nog steeds beschouwd als ongerept en avontuurlijk en dat gaat soms samen met lichamelijke inspanning. Dit maakt uw reis avontuurlijk en geeft je de mogelijkheid tot een echte natuur en cultuur ervaring. Travelsuriname draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een slechte lichamelijke of geestelijke fitheid die kunnen leiden tot medische ingrepen of anderszins. 

Het is mogelijk dat soms programma's van tours moeten worden aangepast of soms zelfs geannuleerd vanwege omstandigheden waar Travelsuriname geen invloed op heeft zoals bijvoorbeeld weer en verkeersomstandigheden. In de gevallen dat zelfs de lokale partner waar de reis is geboekt geen oplossingen heeft dan heeft Travelsuriname het recht het tourschema te wijzigen. Mededelingen hieromtrent zullen zoveel mogelijk vooraf worden gedaan tenzij het niet anders kan. Programma wijzigingen vanwege 'force majeur' kunnen door Travelsuriname worden afgehandeld tegen een ' 'handeling fee'.

Wanneer reizigers verzoeken om hun reisschema aan te passen zal Travelsuriname proberen dit te bewerkstelligen. Als het niet lukt, en de reiziger niet verschijnt zal dit worden beschouwd als een no-show. 

Gezondheid
Voor een trip naar het binnenland dient u een goede gezondheid te hebben. Neem voor vertrek contact op met uw huisarts, GG & GD of tropenarts voor informatie over vaccinaties en malariatabletten. Bestudeer onze paklijst en tips over gezondheid in de tropen zorgvuldig voor u op reis gaat.

Reisovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Travelsuriname. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

Aansprakelijkheid hoofdboeker
Degene die namens of ten behoeve van iemand een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt en voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. In geval van minderjarige reizigers moet aangetoond kunnen worden dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Travelsuriname anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

Aansprakelijkheid reisorganisator
Bij wijzigingen en/of vertragingen in de vluchtschema’s van de door u geboekte reis ten gevolge van technische problemen stakingen en/of weeromstandigheden kan Travelsuriname niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten. Daarnaast kan Travelsuriname niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in het reisprogramma of prijslijst. Tevens kan Travelsuriname op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door agenten, service binnen en rond accommodaties ten gevolge van weersomstandigheden en (natuur)rampen.

 

Door de klant
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u om een wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien bent u gehouden de wijzigingskosten ad € 50 per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen de wijzigingen zover mogelijk worden aangebracht. Afwijzing zal door Travelsuriname met redenen worden omkleed en u onverwijld worden meegedeeld.

In geval van annulering zijn naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

·      Tot 6 weken voor vertrek: 20% van de reissom 

·      Tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 25% van de reissom

·      Tussen 4 en 3 weken voor vertrek: 50% van de reissom

·      Tussen 3 weken t/m 8 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

·      Binnen 8 dagen voor vertrek: 100% van de reissom


Voor KLM, SLM en regionale tickets gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.
Na ticket uitgifte is er geen restitutie mogelijk en bedragen de annuleringskosten 100%. Reserveringen voor stoelen in de Comfort Zone van KLM kunnen na betaling en bevestiging niet meer geannuleerd worden.

De annulering moet om misverstanden te voorkomen schriftelijk geschieden. De datum van de e-mail of de poststempel geldt als annuleringsdatum.

Door de reisorganisator
De programma’s zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van bijvoorbeeld extreme regenval, hoge waterstand of andere onvoorziene gebeurtenissen kan het mogelijk zijn dat de tour niet (geheel) volgens schema kan worden uitgevoerd. Mocht deze wijziging voor vertrek reeds bekend zijn, dan zal Travelsuriname u hiervan op de hoogte stellen en u een passend alternatief bieden. Als ter plaatse blijkt dat de tour niet volgens programma kan worden uitgevoerd zal de lokale agent samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Bij een aantal in het programma opgenomen tours staat een minimum aantal deelnemers vermeld. Indien de tour niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behoudt Travelsuriname zich het recht een reis te annuleren. Uiterlijk 28 dagen voor datum van vertrek van de reis stuurt Travelsuriname een (schriftelijk) bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs)condities. Wanneer Travelsuriname binnen vier weken voor vertrek moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) te declareren.

 Website

De op de website www.travelsuriname.nl getoonde informatie is met zorg samengesteld door Travelsuriname, doch voor de juistheid en volledigheid hiervan kan niet worden ingestaan. Door middel van de website wordt slechts informatie verstrekt over diverse producten en diensten die door Travelsuriname worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Travelsuriname aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen tourprogramma’s, prijzen, vertrekdata, landeninformatie en alle overige reisinformatie. Op de website worden verwijzingen en links naar andere websites of bronnen aangegeven. Deze zijn slechts ter informatie van de gebruiker van de site opgenomen. Travelsuriname is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of de gevolgen van het gebruik daarvan.

Prijzen

De prijzen op onze website zijn per persoon en staan vermeld in euro’s. Alle gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen en lokale belastingen. Alle arrangementen zijn inclusief luchthavenbelastingen, veiligheidstoeslagen en brandstoftoeslagen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijs- en/of koerswijzigingen. Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten zijn niet bindend. Tarieven voor luchthavenbelastingen, veiligheid - en brandstoftoeslagen kunnen door de onzekere koers van de dollar en hoge olieprijzen altijd nog wijzigen. In geval van wijzigingen in prijzen, lokale tarieven, brandstofverhogingen etc. behoudt Travelsuriname zich het recht deze verhogingen aan u door te belasten.

 Klachten

Travelsuriname doet er alles aan om tijdens uw vakantie alles naar wens te laten verlopen en ongemakken te vermijden. Mocht er iets niet geheel volgens verwachting verlopen dan is het belangrijk hier direct melding van te maken bij de dienstdoende gids, begeleider of de betreffende uitvoerder zodat er ter plaatse een passende oplossing gevonden kan worden. Mocht deze persoon niet bereikbaar zijn, dient u contact op te nemen met uw boekingskantoor Travelsuriname in Zaandam. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Travelsuriname niet in de gelegenheid is gesteld de klacht ter plaatse te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten worden. Mocht de tekortkoming uiteindelijk niet naar tevredenheid te zijn opgelost dient u dit direct aan uw boekingskantoor Travelsuriname in Zaandam te melden.

Binnen een maand na afloop van de reis kan een klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Travelsuriname worden ingediend. Klachten die niet tijdig worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de reiziger daar een goede reden voor heeft.

Verzekerd vakantieplezier

Het is aan te raden bij het boeken van de vakantie een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en na te gaan of de ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking biedt. Voor reizen naar het binnenland van Suriname is een reisverzekering zelfs verplicht. Een annuleringsverzekering dekt naast de kosten bij annuleren voor vertrek ook de kosten bij afbreken van een reis vanwege familieomstandigheden of ziekte. Travelsuriname adviseert u deze verzekeringen voor vertrek af te sluiten.

 Privacy beleid

Travelsuriname respecteert uw privacy en beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u  aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Wij gebruiken uitsluitend de persoonlijke gegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt. Wanneer u bij ons boekt of uw gegevens aan Travelsuriname verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u zich door middel van het daartoe bestemde formulier bij ons aanmeldt, verzoeken wij u ons enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige van deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor statistische en commerciële doeleinden. Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Tijdens het boekingsproces word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw hard disk worden opgeslagen. Op die wijze kan ons systeem uw browser herkennen waardoor de gebruikersvriendelijkheid van onze website wordt vergroot. Cookies stellen ons eveneens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om onze website te verbeteren en aan te pas sen aan de voorkeuren van de gebruikers. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Ook kunt u bestaande cookies verwijderen. Onze cookies bevatten geen informatie die herleidbaar is naar individuele personen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Travelsuriname is niet verantwoordelijk voor websites van derden en wij wijzen u er voor de volledigheid op dat deze websites een ander privacybeleid kunnen hanteren dan Travelsuriname. Onze privacy statement heeft uitsluitend betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website.

Verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Indien u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen wilt inzien of indien u deze wilt wijzigen, dan verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen op Travelsuriname Vincent van Goghweg 32 te Zaandam. Indien u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft, kunt u zich eveneens wenden tot bovengenoemd postadres.

 

Verstrekking aan derden

Als u een overeenkomst heeft met Travelsuriname - en dat heeft u altijd als u minimaal een aanvraag of een boeking heeft gemaakt - , dan heeft u bij het sluiten van die overeenkomst aan Travelsuriname toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan organisaties met wie Travelsuriname samenwerkt (bijvoorbeeld: touroperators, hotels, guesthouses, verhuurders van appartementen). Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken door de betreffende instelling uit te schakelen in uw profiel.

Aanpassen privacy statement

Travelsuriname behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte houden via onze website.

Foto's

Foto's van accommodaties zijn altijd een weergave van een situatie in het verleden, geven slechts een algemene indruk en kunnen afkomstig zijn van meerdere aanbieders en van consumenten die deze ter beschikking hebben gesteld. Travelsuriname is niet aansprakelijk bij verschillen tussen foto's en de actuele situatie ter plekke.

Omschrijvingen

De informatie over een groot aantal bestemmingen en accommodaties is (mede) gebaseerd op de informatie van touroperators. Travelsuriname is niet aansprakelijk bij verschillen tussen omschrijvingen en de actuele situatie ter plekke. De consument kan slechts de touroperator aansprakelijk houden voor verschillen tussen de officiële publicaties van de touroperator (op zijn website en in zijn brochures) en de actuele situatie ter plekke op het vakantie-adres. 

Kaart

Hoewel bij het plaatsen van de accommodaties op de topografische kaart grote zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de plaatsing van accommodaties op de topografische kaart. Ook hier geldt voor de consument een zelfstandige onderzoeksplicht als bedoeld in de vorige alinea ter zake van de officiële publicaties van de touroperator, hotels, guesthouses en verhuurders van appartementen elders op het internet en elders in brochures.

Belangrijk

Ook op alle andere vlakken is uitsluitend de touroperator, Guesthouse, hotel of verhuurder van appartementen verantwoordelijk voor de verstrekking van juiste informatie over zijn product. Alleen de touroperator kan erop aangesproken worden als zijn productinformatie niet klopt. Raadpleeg voor boeking altijd de website en/of de brochure van de betreffende touroperator!

 

www.travelsuriname.nl - www.travelsruriname1.com - kvk: 64785173 - info@travelsuriname.nl - 0756708890


De onderstaande Reis - en boekingsvoorwaarden zijn geldig voor boekingen gemaakt na 1 augustus 2020


 Artikel 1 - Definities

 Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.

Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator.

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij de Organisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1      Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2      Gekoppelde reisarrangementen

Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met de Organisator zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.

2.3      Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de Organisator.

2.4      Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1      Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2      Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen door de Organisator zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Organisator. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3      Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator.  

3.4      Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.  

3.5      Bijzondere wensen

Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Organisator aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6      Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan de Organisator als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Organisator dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 werkdagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst de Organisator het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt de Organisator het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet de Organisator de Reiziger een nieuw aanbod.

3.7      Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt de Organisator de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8      Bevestiging van de boeking

De Organisator stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.

3.9      Herroeping door reiziger

Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.10    Minderjarigen

De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 [Totstandkoming overeenkomst] van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door de Organisator.

3.11    Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

 

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door de Organisator

4.1      Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2      Informatie vóór de boeking

Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Organisator het ingevulde standaardinformatieformulier en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.

4.3      Informatie door de Organisator bij de boeking of onverwijld daarna

Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt de Organisator de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.

4.4      Informatie door de Organisator voor de Reis

Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.

4.5      Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger

4.6      Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de Organisator onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

4.7      Informatie over verzekering

De Organisator verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1      Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door de Organisator of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2      Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  

 

VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling

6.1      Aanbetaling

Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 50% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 50 per Reiziger. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 50% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.

6.2      Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

6.3      Verzuim en rente

           Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

6.4      Incassokosten

De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

6.5      Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de Reiziger in verzuim is kan de Organisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de Organisator het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Organisator onverlet.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1      Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.

 7.2     Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger

8.1      Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2      Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1      Annulering

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2      Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1    Prijswijziging

De Organisator behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in  toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.

10.2    Beëindiging door Reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De Organisator stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

10.3    Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 11 - Wijziging door Organisator

11.1    Wijzigingen

De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2    Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3    Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien de Organisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan de Organisator de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4    Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan de Organisator Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.5    Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6    Kennisgeving

Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Organisator de Reiziger onverwijld op de hoogte van:

- de wijzigingen,

- de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger de Organisator Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,

- het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

- indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

11.7    Terugbetaling betaalde bedragen

Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de Organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

Artikel 12 - Opzegging door de Organisator

12.1    Opzegging

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: 
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2    Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.3    Beëindiging door toedoen van de Reiziger

Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de Organisator onverlet. 

 

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid

13.1    Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2    Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit

14.1    Conformiteit

De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2    Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator overeenkomstig artikel 18[klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.

14.3    Oplossing door de Organisator

De Organisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

14.4    Oplossing door de Reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

14.5    Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de Organisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.6    Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en de Organisator deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet de Organisator bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.7    Prijsverlaging en schadevergoeding

In geval van beëindiging op grond van het vorige lid [beëindiging aanzienlijke gevolgen] of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

14.8    Voorwaarden prijsverlaging

Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 15 - Hulp en bijstand

15.1    Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2    Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

16.1    Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

a. de Reiziger;

b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; 
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

16.2    Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

16.3    Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

16.4    Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. 

16.5    Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6    Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de Organisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Organisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

 

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger

17.1    Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

17.2    Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft de Organisator dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

17.3    Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

17.4    Aansprakelijkheid reiziger

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5    Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 - Klachten

18.1    Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de Organisator en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

18.2    Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. De Organisator verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

18.3    Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie met de Organisator komen voor rekening van de Organisator. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

18.4    Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend. De Organisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5    Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 19 - Overige bepalingen

19.1    Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

19.2    Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

19.3    Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien de Organisator de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

19.4    Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

  

 
google-site-verification=4CeUb3iDu-9GAm2gfBrBiCAGdAkrBZ5nQGyy7nT7zeQ google-site-verification=4CeUb3iDu-9GAm2gfBrBiCAGdAkrBZ5nQGyy7nT7zeQ s473ecgg67pk.surinametravel.nl. gv-hldinam3hvocvl.dv.googlehosted.com RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
Opbellen
E-mail
Info